Ryzyka 2022 wg KDF Dialog

Przejrzeliśmy sporo raportów na temat ryzyk, które pojawią się w 2022 r. albo już występują, ale ich ranga zyska na znaczeniu. Najbardziej pożyteczne są opracowania branżowe, np. branży budowlanej, ubezpieczeniowej, informatycznej, finansowej, choć oczywiście nie mają waloru uniwersalności. Ale jest w nich wiele spostrzeżeń, które warto wziąć pod uwagę nawet jeśli w tej chwili nie dotyczą naszej branży.

Niestety, w większości dominuje tradycyjny sposób myślenie, to znaczy wskazywanie na zewnątrz firmy obszarów zagrożeń. Prawie nikt nie koncentruje się na ryzykach wynikających ze stylu działania firmy, z jakości zarządzania nią.

Współcześnie – w obliczu dużej zmienności otoczenia biznesowego, prawnego, politycznego, a także powstawania nowych zależności – bardziej liczy się zdolność reagowania firmy na zdarzenia niż ich identyfikowanie i planowanie reakcji. Plan dotyczy konkretu, zdolność reagowania jest uniwersalna, ma zastosowanie do wielu sytuacji.

Ciągła niepewność generuje potrzebę długoterminowej elastyczności, aby dopasować się do zmiennych warunków funkcjonowania i bieżących potrzeb. Ciągle zmieniające się warunki wymagają zapewnienia elastyczności finansowej i operacyjnej w firmie. Planowanie, prognozowanie i działanie krótkookresowe oraz zachowanie równowagi pomiędzy szybkim reagowaniem na nadarzające się okazje oraz inwestycjami długoterminowymi jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Wyzwania związane brakiem lub relokacją kadr oraz łańcuchem dostaw, inflacja, wzrost stóp procentowych, wahania wycen, indeksów giełdowych oraz kursów walut to tylko kilka elementów które należy brać pod uwagę do modelowania różnych scenariuszy i zrozumienia ich potencjalnego ryzyka wewnętrznego i zewnetrznego. CFO bardziej niż kiedyś powinien prognozować finanse firmy i ryzyka przed którymi stoi organizacja. Ryzyka, które podlegają jego szczególnej uwadze to:

Niedobór kadr

Dochowanie należytej staranności

Blokady wymusząjące nowe koszty

Spirala inflacyjna

Wzrost stóp procentowych

Wahania cen

Wahania wycen i indeksów giełdowych

Wahania kursów walut i kryptowalut

Natomiast właścicielom, zarządom i szerokiemu kierownictwu  firm dedykujemy ten katalog ryzyk . Kolejność nie ma znaczenia, uważamy je za tak samo ważne:

Cyber ryzyka

Gwałtowne zjawiska pogodowe i inne naturalne

Ograniczenie mobilności ludzi, pojazdów, towarów (blokady granic, wojny, katastrofy)

Innowacyjność i zmiany w technologiach  (zarówno brak, jak i wdrażanie)

Ograniczony lub wybiórczy dostęp do danych i małe zdolności decyzyjne zarządów

Pesymizm, niechęć do myślenia o ryzykach jako o szansach

Rywalizacja mocarstw, konflikty polityczne między państwami

Zwiększenie się roli państw i polityków w gospodarkach

Powiększanie się „szarej strefy”

W kolejnych postach rozwiniemy opis poszczególnych ryzyk.