Polityka prywatności

FUNDACJA KDF – POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH, KRS: 0001069958, REGON: 526994772, NIP: 5223278456, ul. Drzeworytników 99, 01-385 Warszawa, email: kontakt@kdf.org.pl. Dane osobowe zbierane przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. 

Inspektor ochrony danych 

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH, w szczególności o bezpośredni kontakt z powołanym w FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kdf.org.pl 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych 

W ramach swojej działalności FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH zbiera i przetwarza dane osobowe: 

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH jako administratora danych: w celu prowadzenia działalności statutowej, świadczenia usług na rzecz Sponsorów, Klientów, marketingu usług FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH lub w których FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH uczestniczy oraz o działalności FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH (np. w ramach emailingów tj. newsletter), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną skslegal.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH ze Sponsorami i z klientami, w tym organizowania wydarzeń i spotkań oraz innych działań, w celu współpracy z odbiorcami, dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

Państwa prawa 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych ze Sponsorami, z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług. Przesyłanie informacji w tym informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się na wydarzenie, spotkanie lub do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym materiałów tematycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach działaności statutowej FUNDACJI KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH lub usług realizowanych przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH. Jeżeli nie chcą Państwo, aby FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH przetwarzał Państwa dane osobowe w ww. celach, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. 

Prawo do wniesienia skargi 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 

Okres przetwarzania 

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w ww. celach. W tym tj. newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie. 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH oraz na terenie biur i oddziałów FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH w innych miastach Polski. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH, w związku ze współpracą ze swoimi pracownikami, współpracownikami i podwykonawcami oraz Sponsorami, Klientami oraz dostawcami a takzę doradcami w tym podatkowymi i kancelariami prawnymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami FUNDACJA KLUB DYREKTORÓW FINANSOWYCH. 

Brak profilowania 

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

Zmiany Polityki Prywatności 

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie kdf.org.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.