Przebudowujące się łańcuchy dostaw to również sprawa CFO

„Każda decyzja biznesowa niesie za sobą określone ryzyko gospodarcze, na które trzeba się przygotować. Ryzyko geograficzne jest tutaj ryzykiem podstawowym, gdyż wpływa ono na ciągłość produkcji u producenta, a tym samym na ciągłość sprzedaży oraz jej stabilny poziom. Perturbacje w dostawach momentalnie przenoszone są na spadek przychodów, a to wpływa negatywnie na płynność finansową. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa powinny to ryzyko objąć szczególną atencją:

  • Analiza dostawców wg kryterium geograficznego,
  • Czas dostawy,
  • Alternatywni dostawcy, ewentualnie rozeznanie co do możliwości zastosowania substytutów, jeżeli takowe istnieją
  • Określenie minimalnego poziomu utrzymywanych zapasów, umożliwiającego ciągłość produkcji, a wiadomo, że wzrost zapasów wpływa na wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Jest to więc działka typowa dla CFO, który musi na wzór bankowego ALCO zarządzać strukturą wiekową aktywów i pasywów oraz związanymi z tym kosztami finansowymi, oraz – co istotne – kosztami utraconych korzyści.”

Powyższy fragment pochodzi z artykułu Mariana Bera Ryzyko geograficzne to sprawa również CFO, napisanego jako komentarz do tekstu Beaty Javorcik Przekształcenie globalnych łańcuchów dostaw nastąpi, ale nie nastąpi to szybko . Oba zostały zamieszczone w naszym serwisie społecznościowym Business Dialog. Zmieniające się aktualnie i w najbliższych miesiącach i latach powiązania gospodarcze są wielką szansą polskiego przemysłu, pod warunkiem że odpowiednio do tego zadania podejdziemy zarówno od strony zarządzania przedsiębiorstwem doskonaląc je,  jak i analizy globalnych i branżowych trendów, świadomie wybierając kierunek i sposób naszej ekspansji.

Niewątpliwie jest to również zadanie CFO i jego zespołu. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i dołączenia do naszego programu „Made in Poland/Wyprodukowane w Polsce”