Podział transakcji na etapy umożliwiające rozliczenie całości straty podatkowej nie jest unikaniem opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą  (sygn. DKP1.8011.19.2020) potwierdzającą, że rozłożenie transakcji sprzedaży nieruchomości na dwa etapy realizowane w dwóch różnych latach, co umożliwiło podatnikowi m.in. pełne rozliczenie straty podatkowej z lat poprzednich, nie stanowiło niedozwolonego unikania opodatkowania.

Opinia zabezpieczająca dotyczyła spółki, która planowała sprzedaż kompleksu nieruchomości składającej się z prawa własności budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów. W ramach tej transakcji kupujący miał najpierw w 2020 r. nabyć prawo własności biurowca wraz z prawem użytkowania wieczystego działki, na której posadowiony jest biurowiec. Następnie po opuszczeniu biurowca przez spółkę w 2021 r. kupujący miał nabyć prawo własności pozostałych budynków, budowli i urządzeń wraz z prawem użytkowania wieczystego pozostałych działek peryferyjnych. Spółka ogłosiła przetarg na sprzedaż kompleksu nieruchomości, w wyniku którego wybrała najkorzystniejszą ofertę.

We wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej spółka wskazała, że powyższy sposób przeprowadzenia transakcji umożliwi również osiągnięcie korzyści podatkowej, polegającej na rozliczeniu całej kwoty straty podatkowej z ubiegłych lat. Gdyby bowiem spółka sprzedała całość nieruchomości w jednym roku, nie mogłaby rozliczyć z dochodem części tej straty. Spółka wskazała również, że głównym celem przeprowadzenia transakcji w taki sposób było uzyskanie jak najwyższej ceny ze sprzedaży. Ponadto z punktu widzenia kupującego bezcelowy byłby zakup całości nieruchomości przed opuszczeniem biurowca przez spółkę.

W wydanej opinii Szef KAS uznał, że spółka kierowała się chęcią upłynnienia swojego majątku nieruchomego za jak najwyższą cenę, a każdy racjonalnie działający podmiot ma prawo dążyć do zawarcia umowy na jak najlepszych warunkach. Pomimo że osiągnięcie korzyści podatkowej było jednym z głównych celów dokonania czynności, nie sposób uznać, że podmiot działający rozsądnie nie zastosowałby takiego sposobu działania.
Z uwagi na to zdaniem Szefa KAS czynność nie wypełniała przesłanek unikania opodatkowania.

Źródło informacji: KPMG