Kolejne zmiany w VAT – ecommerce, JPK V7M, SLIM VAT2

W drugiej połowie 2021 r. planowane są kolejne zmiany w VAT. Proces legislacyjny nie został jeszcze zakończony, pomimo że niektóre zmiany mają wejść w życie już od 1 lipca 2021. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych planowanych zmian.

 1. Pakiet e-commerce
 • Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. pakiet e-commerce.
 • Pakiet e-commerce wprowadza od 1 lipca 2021r. roku nowe zasady dotyczące podatku VAT w handlu on-line w całej UE.
 • Nowe rozwiązania mają na celu umożliwić unijnym sprzedawcom korzystanie z jednolitego, uproszczonego systemu i zmniejszyć ich obciążenia administracyjne.
 • Zasadniczo ciężar rozliczeń zostanie przeniesiony na podmioty pośredniczące w transakcjach (w ramach nowej definicji wyszczególnione zostanie również, iż dostawa ma być dokonywana przez dostawcę lub na jego rzecz – w tym także wtedy gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce/transporcie; w pozostałym zakresie definicja jest zgodna z dotychczasową sprzedażą wysyłkową z/na terytorium kraju).
 • Ponadto podmioty, które prowadzą bezpośrednią sprzedaż przez Internet i wysyłają towary do innego kraju UE, będą mogły elektronicznie deklarować i płacić podatek VAT od całej e-sprzedaży unijnej w swoim kraju (w jednej deklaracji kwartalnej).
 • Planowany termin głosowania nad pakietem e-commerce w Senacie to 16 czerwca 2021 r.  
 1. Zmiany w JPK V7M
 • 17 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów zaprezentowało kolejny projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK VAT).
 • Zmiany mają dotyczyć szczególnych oznaczeń transakcji i dokumentów, m.in.:
  • braku stosowania oznaczenia „MPP” zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupów,
  • braku stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami,
  • braku obowiązku stosowania szczególnych oznaczeń dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych dot. sprzedaży z kas rejestrujących „RO” .
 • W celu wyeliminowania różnic pomiędzy dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. Doprecyzowano również wątpliwe kwestie związane z oznaczaniem kodów GTU.
 • Uregulowano również kwestie związane z techniczną stroną rozliczeń pakietu e-commerce.
 1. SLIM VAT 2
 • 31 maja 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk 1236).
 • Projekt przewiduje liczne zmiany w ustawie o VAT, m.in.:
  • wykreślenie zakwestionowanych przez TSUE w wyroku C-895/19 przepisów dot. odliczenia VAT z tytułu WNT/importu usług w tzw. szyku rozstawnym, tj. odrębnie od podatku należnego z tytułu tych transakcji,
  • istotne zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi w związku z wyrokiem TSUE C-335/19 – zmniejszenie ilości warunków, wydłużenie do 3 lat okresu na skorzystanie z ulgi,
  • wydłużenie, a w zasadzie wybór terminu na odliczenie VAT naliczonego w drodze korekty deklaracji poprzez umożliwienie korekty deklaracji VAT za:
   • okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
   • za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych.
  • kolejne zmiany doprecyzowujące w zakresie transakcji łańcuchowych – celem jest wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, gdy w transakcji łańcuchowej podmiotem organizującym transport jest nie nabywca, który dokonuje także dostawy towarów lub podmiot pośredniczący, lecz pierwszy w kolejności dostawca (tj. pierwszy podmiot w łańcuchu) lub ostatni nabywca (tj. ostatni podmiot w łańcuchu).
 • Nowelizacja ma wejść w życie od 1 października 2021, z wyjątkiem przepisów dot. tzw. szyku rozstawnego, które mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Informacje uzyskane dzięki WTS&Saja.