WHT z tytułu pośrednictwa handlowego

WTS& Saja zwraca uwagę podatników na opublikowane niedawno uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. II FSK 2430/18.

Jest to pierwszy merytoryczny wyrok NSA dotyczący obowiązku potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego u źródła (WHT) przy wypłatach z tytułu usług pośrednictwa handlowego, jaki zapadł od momentu radykalizacji stanowiska organów podatkowych w tej kwestii.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, podatkiem WHT objęte są wypłaty z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Do ok. 2018 r. organy podatkowe twierdziły, że z tytułu wpłaty należności za usługi pośrednictwa handlowego nie trzeba potrącać WHT. Stanowisko to uległo radykalizacji na niekorzyść polskich płatników na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Wyrok NSA jest negatywny dla polskich płatników. NSA uznał w nim, że usługi pośrednictwa handlowego wykazują cechy reklamy i zarządzania, a zatem objęte są obowiązkiem poboru WHT.

Wyrok może dodatkowo okazać się niekorzystnym w kwestii limitowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na rzecz pośredników handlowych będących podmiotami powiązanymi. Katalog należności, z tytułu których polscy płatnicy są zobligowani do potrącenia WHT, jest bowiem w kluczowej kwestii zbieżny z przepisem art. 15e nakazującym limitowanie kosztów uzyskania przychodów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.