Projekt zmian w Kodeksie Pracy – praca zdalna

W projekcie zmian  w Kodeksie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej mają zastąpić stare przepisy dotyczące telepracy. Będzie mogła być ona wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza innym stałym miejscem świadczenia pracy, określonym w umowie o pracę lub wskazanym przez pracodawcę.

Pracodawca będzie mógł zlecić pracownikowi pracę zdalnąw sytuacji, gdy zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny lub stan epidemii lub jeżeli jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracodawca będzie mógł to zrobić tylko wtedy, gdy pracownik ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Pracownik będzie musiał zapewnić o tym w specjalnym oświadczeniu.

Firma będzie musiała dostarczyć pracownikowi odpowiednie narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy oraz zorganizować potrzebne szkolenia i  pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi.

Pracownik może wnioskować o wykonywanie obowiązków zdalnie.

Brak zgody pracownika na wykonywanie obowiązków w trybie pracy zdalnej, a także rezygnacja z tego modelu pracy nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.