Projekt zmian przepisów podatkowych wprowadzających tzw. Polski Ład

W dniu 26 lipca 2021 r. w godzinach wieczornych został opublikowany projekt zmian przepisów podatkowych wprowadzających tzw. Polski Ład. Zakres zmian jest bardzo szeroki – sam projekt ustawy liczy 226 stron, a jego uzasadnienie – 229. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 9 sierpnia 2021 r. Większość zmian ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

Na ten moment przedstawiamy syntetyczne wyliczenie najistotniejszych zmian:

·       zmiany w systemie opodatkowania pracowników i działalności gospodarczej:

o   wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł

o   zmiana podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą (likwidacja ryczałtu)

o   wyłączenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

o   wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej (ulga nie będzie miała zastosowania do osób prowadzących działalność gospodarczą) celem zniwelowania braku odliczalności składki zdrowotnej,

·       wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych,

·       pakiet ulg na innowacje:

o   jednoczesne stosowanie ulgi B+R oraz IP Box

o   ulga na prototyp (możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowego dodatkowo 30% wydatków, nie więcej jednak niż 10% dochodu)

o   ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników – przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników i są płatnikami, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników)

o   ulga na robotyzację (możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowego dodatkowo 50% wydatków na zakup i instalację robota przemysłowego)

·       pakiet ulg na rozwój firm:

o   ulga na IPO – na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji, wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów

o   ulga konsolidacyjna – możliwość dodatkowego odliczenia równowartości wydatków związanych z akwizycją innej spółki od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym

o   ulga na ekspansję (zasadniczo wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy przy spełnieniu określonych warunków)

o   ulga dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Venture Capital

o   tzw. estoński CIT

·       pakiet ulg dla inwestora:

o   stworzenie Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (Investor Desk)

o   tzw. interpretacja 590 – wprowadzenie możliwości zawarcia przez inwestora umowy z organem podatkowym w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji, o wartości co najmniej 50 mln zł (porozumienie podatkowe)

o   możliwość tworzenia Grup VAT

o   wprowadzenie preferencji dla polskich spółek holdingowych (zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych od spółek zależnych, pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych)

o   wprowadzenie opcji opodatkowania VAT niektórych transakcji finansowych

o   ułatwienia dla prowadzenia działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej (likwidacja części warunków, w tym warunku rentowności)

·       wprowadzenie wskaźnika EBITDA służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego i algorytmu jego obliczania

·       wprowadzenie docelowego systemu poboru WHT

·       wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych oraz ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej w okresach miesięcznych/kwartalnych – od 1 stycznia 2023 r.

Informacje uzyskane od firmy Doradztwo Podatkowe WTS&Saja

Polecamy także Państwa uwadze  petycję Rzecznika MSP – wraz z elektronicznym formularzem poparcia –  pozostawienia podatku liniowego w aktualnym kształcie:

https://rzecznikmsp.gov.pl/petycja/