Domniemanie siedziby zarządu

Projekt zmian przepisów podatkowych wprowadzających tzw. Polski Ład zakłada dodanie do art. 3 ustawy o CIT ust. 6, zgodnie z którym w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się, iż posiadają oni zarząd na tym terytorium w przypadku gdy osoby lub podmioty zasiadające w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających podatnika:

  • mają miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • w sposób faktyczny, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów prowadzą bieżące sprawy tego podatnika, w tym na podstawie umowy go kreującej, decyzji sądu lub innego dokumentu regulującego jego założenie lub funkcjonowanie, udzielonych pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między podatnikiem a osobami lub podmiotami posiadającymi rezydencję w Polsce.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że za polskiego rezydenta podatkowego, podlegającego opodatkowaniu w Polsce, może być uznany nie tylko podmiot mający na terytorium Polski swoją siedzibę, ale również podmiot nieposiadający w Polsce siedziby lecz formalnie lub faktycznie zarządzany przez osobę lub osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W konsekwencji omawiana zmiana wprowadzi swoiste „domniemanie rezydencji”, w wyniku którego zagraniczne spółki mogą być uznawane za posiadające na terytorium Polski zarząd i podlegające opodatkowaniu polskim CIT tylko z tego powodu, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce będzie przykładowo członkiem organu zarządzającego lub kontrolnego tej zagranicznej spółki.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że proponowane zmiany mają na celu ograniczenie rejestrowania  przez polskich rezydentów na terytorium innego państwa takich podmiotów gospodarczych, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych oraz wyeliminowanie błędnego przeświadczenia wielu podatników, że zarejestrowany na terytorium innego kraju podmiot nie będzie mógł być uznany za polskiego rezydenta podatkowego.

Informacje uzyskane dzięki firmie WTS&Saja.