Zmiany w zakresie cen transferowych – konsultacje

Ministerstwo Finansów w dniu 28 czerwca 2021 r. skierowało do prekonsultacji podatkowych dokument prezentujący robocze propozycje zmian przepisów prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Według Ministerstwa Finansów „celem wprowadzenia zmian w obszarze cen transferowych jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji lub procedur.”

Propozycje zmian zostały przedstawione w odniesieniu do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej Ustawa o CIT), przy czym analogiczne zmiany mają również zostać wprowadzone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokument obejmuje także planowane zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Poniżej przedstawiamy główne propozycje zmian proponowanych przez Ministerstwo Finansów wraz z uwagami, jakie zostały zgłoszone przez Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o.:

 • Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz włączenie oświadczenia do informacji o cenach transferowych (TPR) – podatnik będzie składał tylko jeden formularz.

Stanowisko WTS&SAJA: Postulujemy całkowite zniesienie obowiązku składania oświadczenia, tj. rezygnację z dodania tego elementu do informacji o cenach transferowych.

 • Wprowadzenie możliwości odstąpienia od sporządzania przez podmioty analizy porównawczej/zgodności dla transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników będących mikro/małym przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż kontrolowane, zawierane przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego.

·       Wydłużenie do 14 dni terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego.

 • Wydłużenie terminu na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na złożenie informacji o cenach transferowych został wydłużony do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Stanowisko WTS&SAJA: Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych jest, co do zasady, pożądanym rozwiązaniem. Jednakże mając na uwadze, że sporządzenie dokumentacji cen transferowych wymaga m.in. odniesienia wyników transakcji do danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, wydłużenie terminu o 1 miesiąc nie będzie stanowić istotnego ułatwienia dla podatników. Rozwiązaniem, które może ułatwić podatnikom sporządzanie dokumentacji, jest wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych do 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wydłużenie terminu na złożenie TPR-C do 13 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto postulujemy wydłużenie terminu sporządzania dokumentacji grupowej do 15 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

·       Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji.

Stanowisko WTS&SAJA: Proponowane przepisy wprowadzają zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem safe harbour dla transakcji pożyczek. Postulujemy objęcie analogicznym wyłączeniem transakcji kontrolowanych, w których zastosowanie ma mechanizm safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej (art. 11f ustawy o CIT).

 • Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania. Planowane zwolnienie jest jednak obarczone kilkoma warunkami, polegającymi między innymi na braku możliwości stosowania kluczy alokacji, czy konieczności niezwłocznego rozliczenia refaktury pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Stanowisko WTS&SAJA: Postulujemy wykreślenie zapisu, zgodnie z którym stosowanie kluczy alokacji ma wykluczać możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego przewidzianego dla transakcji tzw. czystego refakturowania.

·       Doprecyzowanie zakresu analizy cen transferowych wymaganej na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej umowy spółki niebędącej osobą prawną. Są to dodatkowe obowiązki polegające na ujmowaniu w analizie cen transferowych w szczególności przyjętych zasad dotyczących praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach.

Stanowisko WTS&SAJA: Postulujemy jednoznaczne wskazanie, że wystarczająca jest analiza cen transferowych w postaci analizy zgodności, oraz jednoznaczne wskazanie wysokości progu determinującego powstanie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie umowy spółki niebędącej osobą prawną (2 000 000 zł czy 10 000 000 zł).

 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych, mające w szczególności na celu ustrukturyzowanie powiązań w odniesieniu do spółek niemających osobowości prawnej.
 • Zmiany warunków możliwości dokonania korekty cen transferowych (art. 11e ustawy o CIT), poprzez dodanie dowodu księgowego jako dokumentu stanowiącego dowód na dokonanie przez podmiot powiązany analogicznej korekty cen transferowych, co podatnik. W aktualnym stanie prawnym, podatnik musi posiadać oświadczenie podmiotu powiązanego w tym zakresie. Zmiana polega zatem na rozszerzeniu obecnie funkcjonującego oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty, o dowód księgowy dokumentujący tę korektę.
 • Doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu (wartość kapitału), umowy ubezpieczenia lub umowy reasekuracji (suma ubezpieczenia), a także w przypadku transakcji polegającej na zawarciu mowy spółki niebędącej osobą prawną (łączna wartość wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną).

Stanowisko WTS&SAJA: Z uwagi na potencjalne problemy praktyczne w wykazaniu sumy ubezpieczenia (np. w odniesieniu do polis grupowych) postulujemy, aby wartość transakcji kontrolowanej w przypadku umów ubezpieczenia lub reasekuracji odnosiła się do wartości składek i opłat, zaś właściwym progiem dokumentacyjnym był próg 2 000 000 zł.

 • Powiązanie wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. W aktualnym stanie prawnym wartość podatku od towarów i usług nie wlicza się do wartości transakcji kontrolowanej. Proponowane zmiany polegają na uwzględnieniu podatku od towarów i usług w wartości transakcji kontrolowanej, w sytuacji gdy podatnik nie ma możliwości odliczenia tego podatku od podatku należnego (brak neutralności).

Stanowisko WTS&SAJA: Projektowane przepisy skomplikują zasady ustalania obowiązków dokumentacyjnych i doprowadzą do nieuzasadnionego zróżnicowania ich zakresu ze względu na profil prowadzonej działalności. Rekomendujemy odstąpienie od tej zmiany.

·       Rozszerzenie katalogu zwolnień z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

1) Zwolnienie ma dotyczyć transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie:

  • pomiędzy położonymi w Polsce zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych pochodzących z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

o   przez położony w Polsce zagraniczny zakład podmiotu powiązanego pochodzącego z innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podmiotem powiązanym pochodzącym z Polski;

o   w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu pod warunkiem, że żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnień określonych w art. 6 i 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy o CIT i nie poniósł straty podatkowej.

2) Dodatkowo zwolnieniem mają również zostać objęte transakcje kontrolowane będące przedmiotem porozumienia inwestycyjnego albo porozumienia podatkowego (obok obecnego zwolnienia dotyczącego transakcji kontrolowanej będącej przedmiotem uprzedniego porozumienia cenowego).

Stanowisko WTS&SAJA: Powyższa zmiana (pkt nr 1) jest realizacją postulatu WTS&SAJA zgłoszonego w ramach prac grupy roboczej nr 12 Forum Cen Transferowych. Postulujemy dalsze uproszczenie tego przepisu poprzez ograniczenie warunku zastosowania zwolnienia jedynie do niekorzystania ze zwolnień określonych w art. 6 i 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT i braku straty podatkowej.

 • Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (formularz ORD-U) podmiotów obowiązanych do sporządzenia informacji o cenach transferowych (nie dotyczy to jednak podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11o ust. 1 i 1a Ustawy o CIT).

Stanowisko WTS&SAJA: Postulujemy również objęcie zwolnieniem transakcji rajowych, z uwagi na konieczność ich raportowania w informacji o cenach transferowych TPR.

Podsumowując, nie wszystkie zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów można uznać za faktyczne uproszczenie obowiązków podatników w zakresie cen transferowych. Niektóre z planowanych zmian w praktyce mogą stanowić utrudnienia i wprowadzać dodatkowe obowiązki.

Materiał uzyskany od firmy WTS&Saja, partnera I edycji programu Cyfrowy Fiskus https://cyfrowyfiskus.pl/.