Żelazne zasady inwestowania – rekomendacja Olgierda Bagniewskiego

Polecamy tekst Olgierda Bagniewskiego, głównego ekonomisty Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w serwisie dyrektorów Business Dialog Żelazne zasady inwestowania na rynku finansowym

Podczas spotkania 12.05 w Business Dialog na temat „Jak przenieść wartość majątku przez kryzys?” powiedzieliśmy sobie, dlaczego tylko niektóre – niespekulacyjne – produkty finansowe będą użyteczne w wykonaniu tego zadania. Zgodziliśmy się też, że nieruchomości, dzieła sztuki, akcje czy obligacje w warunkach tego kryzysu będą mieć bardzo ograniczony walor tezauryzacyjny.

Ważny jest wybór zarządcy kapitału, wybór strategii inwestycyjnej, ale najważniejsze są aspekty psychologiczne. Gra na rynku finansowych jest bowiem grą PRZECIW naszym najważniejszym odruchom psychologicznym.

(…)

Logika rekomendowanej przeze mnie strategii opiera się na następujących zasadach:

– otwarcie pozycji następuje jedynie, o ile spełnione są następujące warunki: prawdopodobieństwo dokonania się ruchu ceny w określonym kierunku (do góry lub na dół) wynosi co najmniej 65%, a oczekiwany zakres ruchu jest co najmniej 4,5 razy większy od akceptowanego poziomu straty

– wyznaczenie maksymalnej akceptowanej straty, albowiem zawsze otwierając pozycję musimy liczyć się z możliwością straty

– rygorystyczne przestrzeganie zasady minimalizowania straty, to znaczy trzymania się zasady zamykania się pozycji na ustalonym poziomie i nigdy nie poddawaniu się nadziei na odwrócenie się niekorzystnej tendencji

– proporcjonalnie do zwiększania/zmniejszania się prawdopodobieństwa odpowiednie zwiększanie/zmniejszanie otwartej pozycji.

Uczestników Business Dialog zainteresowanych moją strategią zapraszam do kontaktu przez wypełnienie formularza na moim landing page kliknij tutaj

Olgierd Bagniewski, główny ekonomista Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”