Zapowiedź pakietu dla strategicznych inwestorów

W projekcie ustawy z dnia 22 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw określono wprowadzenie następujących instytucji / preferencji:

 • Interpretacja 590 – 5-letnie porozumienie Ministerstwa Finansów ze strategicznym inwestorem obejmujące wszystkie podatkowe skutki inwestycji w Polsce (dla inwestycji przekraczającej poziom 100 mln zł),
 • Polska Spółka Holdingowa (PSH) – która ma umożliwić zwolnienie z opodatkowania do 95% wartości dywidendy otrzymanej od spółki zależnej oraz zwolnienie z opodatkowania zysków ze zbycia udziałów czy akcji w spółkach zależnych,
 • Ulga na ekspansję – możliwość odliczenia wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (m.in. uczestnictwo w targach, działania promocyjne, przygotowanie koniecznej dokumentacji). Wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy – raz, jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach ulgi, do kwoty 1 mln zł.
 • Opodatkowanie VAT usług finansowych – możliwość wyboru objęcia działalności instytucji finansowych podatkiem VAT.

Projekt ustawy wraz z informacją o prekonsultacjach (trwających do 30 czerwca 2021 r.) znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.gov.pl/web/kas/pakiet-rozwiazan-dla-msp-i-strategicznych-inwestorow-w-prekonsultacjach.

 

W dniu 18 czerwca 2021 r. opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, w którym zawarte zostały następujące zmiany w przepisach:

 • zmiany w zakresie opodatkowania Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) – w szczególności przewidującej zmniejszenie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego do 250 000 PLN, likwidację kryterium rentowności, dopuszczenie połączeń, przekształceń oraz podziałów spółek tworzących PGK oraz ograniczenie prawa podatników do pomniejszenia dochodu o stratę poniesioną przed przystąpieniem do PGK,
 • Ulga na Pierwszą Ofertę Publiczną – wprowadzenie ulgi dla emitenta, która umożliwi:
  • uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków związanych bezpośrednio z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa),
  • odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).
 • Ulga Konsolidacyjna – wprowadzenie ulgi umożliwiającej odliczenie wydatków związanych z akwizycją innej spółki, w roku w którym zostaną nabyte udziały (akcje) takiej spółki. Wydatki mogą zostać odliczone do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż zyski kapitałowe (max. 250 tysięcy złotych).
 • Zmiany w zakresie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) – projekt ustawy nowelizującej przewiduje istotne złagodzenie warunków skorzystania z opodatkowania tzw. ryczałtem od dochodów spółek m.in. likwidacja limitu przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (tj. 100 mln zł), czy rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z ryczałtu na spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Projekt ustawy wraz z informacją o prekonsultacjach (trwających do 25 czerwca 2021 r.) znajdują się pod poniższym linkiem:  https://www.gov.pl/web/finanse/kolejny-pakiet-zmian-dla-msp-i-duzych-inwestorow-w-prekonsultacjach

Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie innych rozwiązań, tj.:

 • Centrum Obsługi Inwestora (Investor Desk) – jednostka zapewni kompleksową obsługę strategicznych inwestorów zarówno na etapie podjęcia decyzji o inwestycji, jak i jej realizacji,
 • Podatkowe Grupy VAT (PGV)  – wprowadzenie PGV wraz z kryterium udziałowym na poziomie 50% oraz bez limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego,

Rozwiązania te nie zostały zawarte ww. projektach ustaw. Dostępna jest jedynie oficjalna informacja na stronach internetowych Ministerstwa Finansów:

Informacje uzyskane dzięki WTS&Saja