Upadłości i restrukturyzacje w branżach w I połowie 2021 r.

Najważniejsze informacje w Raporcie Coface:

Niewypłacalności firm w Polsce w I półroczu 2021 roku.

 • Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw w I półroczu 2021 r. wyniosła 1175 przypadków i jest wyższa aż o 160 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, kiedy nie funkcjonowały jeszcze uproszczone postępowania pozasądowe. Na tę liczbę złożyły się postępowania sądowe i obwieszczenia pozasądowe:
  • w ciągu 6 miesięcy 2021 r. sądy ogłosiły postanowienia o upadłości i restrukturyzacji 380 polskich firm (wg danych na koniec czerwca 2021), czyli o 16 proc. mniej niż rok temu.
  • dodatkowo w tym samym okresie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, niewypłacalność w formie nowego uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (bez rejestracji w sądzie) obwieściło 795 podmiotów gospodarczych, co stanowi ponad 2/3 ! wszystkich przypadków zawartych w niniejszym raporcie.
 • Wśród postępowań sądowych:
  • najwięcej ogłoszono upadłości likwidacyjnych – 192. To jednak aż o ¼ mniej niż w analogicznym okresie rok temu.
  • Nowa procedura spowodowała także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych, których liczba wyraźnie się zmniejszyła.
  • Zdecydowanie więcej niż rok temu ogłoszono postępowań o zatwierdzenie układu. W I połowie 2020 roku ogłoszono jedynie 2 takie postępowania, a w okresie od stycznia do czerwca br. aż 81.
 • Statystyki branżowe potwierdzają wzrost niewypłacalności we wszystkich branżach. Skala wzrostu odzwierciedla sytuację rynkową związaną z obostrzeniami i kolejnymi lockdown’ami, w różny sposób dotykającymi poszczególne sektory gospodarki. Najlepiej radzi sobie produkcja ze wzrostem o 61 proc. Najwyższy wzrost przypadków niewypłacalności zanotowały usługi (o 245 proc.!), a następnie transport (o 159 proc.), handel (o 127 proc.) i budownictwo (o 114 proc.). Obserwujemy ciągły wzrost niewypłacalności w rolnictwie (o 360 proc.) powodowany coraz częstszym wykorzystywaniem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do zakończenia działalności.
 • Jeśli chodzi o formy prawne, w pierwszej połowie 2021 roku sytuacja pogorszyła się prawie we wszystkich grupach. Wiodącą grupę (57 proc. wszystkich przypadków) stanowią Przedsiębiorcy, co jest zrozumiałe biorąc pod uwagę strukturę postępowań (przeważnie z uproszczonych form pozasądowych korzystają małe podmioty).

Zaznaczyć bowiem należy, że ujawniona w raporcie Coface liczba 795 przypadków niewypłacalności dotyczy ilości obwieszczeń, których dokonali dłużnicy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Z tą czynnością wiąże się szereg skutków dla dłużnika m.in. z mocy prawa zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi, a wszczęcie egzekucji, po tej dacie do czasu umorzenia lub zakończenia postępowania, jest niedopuszczalne. Zastosowanie znajdą również przepisy dotyczące tzw. moratorium na długi polegającego na tym, że po otwarciu postępowania niedopuszczalne będzie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem.

Po dokonaniu obwieszczenia dłużnik ma cztery miesiące na doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami i zachowuje zarząd własnym majątkiem, z tym zastrzeżeniem, że od dnia dokonania obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania zgody nadzorcy będą wymagały jedynie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu. W przypadku nie zawarcia układu we wskazanym terminie następuje jego umorzenie z mocy samego prawa, a dłużnik traci ochronę wynikającą z przepisów. Przestaje obowiązywać również zakaz spełniania zobowiązań (moratorium).

Z pola widzenia nie można utracić innej ważnej liczby tj. 81 przypadków postanowień o zatwierdzeniu układu. Tak istotny wzrost w tej „kategorii” z pewnością jest konsekwencją lawinowego wzrostu obwieszczeń dokonywanych w trybie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jednak pokazuje coś bardzo ważnego. Mianowicie, że niewątpliwie wielka liczba obwieszczeń o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu służy jedynie skorzystaniu z płynących z opisanych wyżej udogodnień i nie przekłada się na liczbę zatwierdzanych układów, nie mówiąc już o układach wykonanych.

Polecamy także komentarz Marcina Siwy z Coface w serwisie dyrektorów Business Dialog TUTAJ