Restrukturyzacji i upadłości mniej niż można było się spodziewać

Kancelaria Zimmerman Filipiak opublikowała raport, z którego wynika, że licz­ba nie­wy­pła­cal­no­ści w dru­gim kwar­ta­le 2020 r. by­ła o ok. 20 proc. ni­ższa ni­ż w pierw­szym. Nie widać także wzrostu upadłości.

Przy­czy­ny spad­ku nie wy­ni­ka­ją z po­pra­wy sy­tu­acji eko­no­micz­nej przed­sie­̨bior­ców, lecz są po­kło­siem istot­nych zmian re­gu­la­cyj­nych – w tym działania tzw. tarcz, których nie mogły korzystać firmy zgłoszone do restrukturyzacji, więc ich nie zgłaszano, uważając że ewentualnie uczyni się to w później już po częściowym skonsumowaniu państwowej pomocy – oraz ogra­ni­czo­nej ska­li dzia­łal­no­ści sa­̨dów gospodarczych w kwiet­niu. Real­ne da­ne be­̨dą do­ste­̨p­ne do­pie­ro w ko­lej­nych kwar­ta­łach.
W naj­bli­ższych kwar­ta­łach autorzy raprtu spodziewają się zwie­̨k­sze­nia licz­by nie­wy­pła­cal­no­ści o oko­ło 50-100 proc. wzgle­̨dem po­przed­nich war­to­ści.

Struk­tu­ra bran­żo­wa re­struk­tu­ry­za­cji roz­po­cze­̨tych w dru­gim kwar­ta­le nie od­da­je jesz­cze w peł­ni struk­tu­ry nie­wy­pła­cal­no­ści firm w wy­ni­ku COVID-19, ale mo­żna ju­ż wy­cia­̨gna­̨ć pierw­sze wnio­ski.

Naj­bar­dziej ne­ga­tyw­nie wy­różnia­ją się nie­które bran­że usłu­go­we – przede wszyst­kim ob­słu­ga nie­ru­cho­mo­ści, dzia­łal­no­ść wy­daw­ni­cza oraz praw­ni­cza i ksie­̨go­wa. W da­nych nie wi­da­ć ro­sna­̨cej licz­by re­struk­tu­ry­za­cji w sil­nie do­tknie­̨tych przez lock­down ga­stro­no­mii i ho­te­lar­stwie. Wy­ni­ka to z fak­tu, że dzia­łal­nością tą zaj­mu­ją się głów­nie mniej­sze podmio­ty, które de­cy­du­ja­̨c się za­ko­ńczy­ć funk­cjo­no­wa­nie wy­bie­ra­ją in­ne spo­so­by ni­ż re­struk­tu­ry­za­cja.

Wpły­wu epi­de­mii nie wi­da­ć jak na ra­zie w han­dlu. W dru­gim kwar­ta­le licz­ba po­ste­̨po­wa­ń re­struk­tu­ry­za­cyj­nych w bran­ży prze­my­sło­wej by­ła ni­ższa w po­rów­na­niu z uprzed­nio ana­li­zo­wa­ny­mi okre­sa­mi. Jed­nak bran­że ta­kie jak prze­twór­stwo żyw­no­ści, pro­duk­cja me­bli i wy­ro­bów z drew­na ce­chu­ją się podwy­ższo­ną licz­bą re­struk­tu­ry­za­cji.

W dru­gim kwar­ta­le na­dal wy­ste­̨po­wa­ła ten­den­cja spad­ko­wa w za­kre­sie licz­by po­ste­̨po­wa­ń re­struk­tu­ry­za­cyj­nych w bu­dow­nic­twie oraz trans­por­cie.