Regulamin

Regulamin serwisu www.kdfdialog.org.pl

Przepisy niniejszego regulaminu spełniają wymagania ustaw i regulują kwestie związane z korzystaniem z serwisu www.kdfdialog.org.pl

Postanowienia ogólne

Dostawcą usług serwisu internetowego www.kdfdialog.org.pl, zwanego dalej także serwisem jest Business Dialog Iwona D.Bartczak ul. Stanisława Pyjasa 4/8, 00-710 Warszawa. Serwisem administruje będąca jednocześnie współtwórcą serwisu i redaktorem Iwona D. Bartczak.

Usługi serwisu polegają zwłaszcza na:

– prowadzeniu serwisu na temat szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej naczelnego i średniego szczebla przedsiębiorstw w Polsce

– udostępnianiu informacji i danych dla Użytkowników indywidualnych i zespołów Użytkowników serwisu.

Usługi serwisu są powiązane z usługami świadczonymi przez Business Dialog,  polegającymi zwłaszcza na organizowaniu wydarzeń, badań i warsztatów.

Za wszelkie skutki ekonomiczne, biznesowe, osobiste i prawne korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie korzystający.

Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady świadczenia usług serwisu, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron umów o świadczenie tych usług.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rejestrując się w portalu dfe.org.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu.

W przypadku zmiany niniejszego regulaminu każdy Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail).

Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

Warunki techniczne korzystania z serwisu

Do korzystania z usług serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu:

– skrzynki pocztowej e-mail

– przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW; zaleca się korzystanie z przeglądarek spełniających standardy organizacji W3C, w szczególności wymagania współczesnych standardów CSS 2.0 i wyższych.

Dla uniknięcia konieczności częstego logowania się do serwisu należy włączyć obsługę plików „cookies”. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację Użytkownika i niemożliwe jest naruszanie jego prywatności przy ich pomocy.

 

Serwis używa pliki „cookies”.

 

Uczestnictwo w serwisie i dochowanie poufności

Osoby odwiedzające serwis, lecz niezarejestrowane (Użytkownicy anonimowi) mają możliwość korzystania z treści opublikowanych na stronie głównej portalu.

Z usług serwisu może korzystać w pełnym zakresie każda osoba zarejestrowana, z tym, że do płatnych zasobów serwisu mają dostęp tylko abonenci tych zasobów. W sprawie płatnych zasobów oraz abonamentów klubowych wiadomości można uzyskać pisząc do Iwony D. Bartczak na przykład korzystając z poczty wewnętrznej serwisu na adres emai: kontakt@businessdialog.pl.

Użytkownik zarejestrowany występuje w serwisie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jednakże dla celów bezpieczeństwa oraz usprawnienia komunikacji z innymi Użytkownikami i organizatorami społeczności, w formularzu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać szereg innych danych, spośród których dane adresowe i telefoniczne są dostępne tylko dla administratorów. W osobnym dokumencie są opisane procedury i informacje wymagane przez regulacje RODO.

Dane osobiste Użytkownika dostępne dla administratora są traktowane jako ściśle poufne i mogą być przetwarzane w serwisie jedynie w celach technicznych oraz w celu sporządzania statystyk ruchu, przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania, a także decydowania o zakresie ochrony swej prywatności (opcje Ustawienia). Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

Rejestrując się lub występując do administratora z wnioskiem o rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu drogą elektroniczną informacji na temat treści w serwisie lub ofert powiązanych z nim i z Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog” czy serwisem Business Dialog dostępnym na stronie www.businessdialog.pl

Serwis prowadzi działalność usługową i handlową, to znaczy może zamieszczać reklamy i wysyłać emailingi z ofertami handlowymi.

Osoba rejestrująca się albo kierująca do administratora wniosek o rejestrację oświadcza tym samym, że zgadza się na warunki określone w niniejszym regulaminie.

Zasady

Każdy Użytkownik ma prawo do nieskrępowanego wyrażania w serwisie swoich opinii i korzystania z wolności słowa w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób.

Użytkownicy serwisu powinni respektować sprawdzone w praktyce społeczności sieciowych dobre obyczaje, w szczególności zakładać dobrą wolę każdego Użytkownika i traktować jego udział jako ważny wkład we wspólny dorobek; każdy Użytkownik natomiast powinien dokładać starań, aby jego treści przezeń prezentowane były istotne. Każdemu uczestnikowi dyskusji przysługują prawa równe z innymi uczestnikami.

Ograniczenia wolności, o których mowa w punkcie 1. powyżej wynikają jedynie z obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętymi zasad „netykiety.” W szczególności zakazane jest i traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:

– podszywanie się pod inne osoby,

– naruszanie anonimowości innych Użytkowników oraz naruszanie tajemnicy korespondencji,

– podejmowanie prób złamania hasła innych Użytkowników,

– działanie na szkodę innych Użytkowników,

– naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych i praw osób trzecich,

– umieszczanie w serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,

– podejmowanie działań, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź które destabilizują funkcjonowanie serwisu i serwerów, na których serwis jest umieszczony, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,

– przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę bez zgody administratora.

Naruszenie zasad określonych w punkcie 3 powyżej jest traktowane jako działanie na wyłączne ryzyko naruszającego. Administrator ma prawo do zastosowania środków ograniczających szkodliwość takich zachowań, z zablokowaniem dostępu do serwisu włącznie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki zastosowania tych środków wobec Użytkownika naruszającego odnośne zasady.

Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami prowadzenia forów dyskusyjnych osoby moderujące fora dyskusyjne serwisu mają prawo do usuwania artykułów (postów), które jedynie zakłócają przebieg dyskusji, a także obraźliwych oraz wzniecających waśnie i „wojny słów”. Decyzje moderatorów w tych sprawach są nieodwołalne.

Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług serwisu w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem jego konta i wszystkich danych osobistych z serwisu. Jednakże Użytkownikowi, który wniósł opłatę subskrypcyjną (abonamentową) nie przysługuje jej zwrot, gdyż rezygnacja nie zmniejsza wartości zasobów, do których miał dostęp. Administrator nie ma prawa zablokować dostępu Użytkownika do serwisu przed upływem 2 tygodni zwłoki od terminu przedłużenia subskrypcji.

Prawa autorskie do informacji i materiałów zamieszczanych w serwisie przysługują autorom tych materiałów. Użytkownicy będący autorami zezwalają na niekomercyjne wykorzystanie jednej kopii materiałów swojego autorstwa przez innych Użytkowników do celów osobistych, Business Dialog Iwona D. Bartczak na wykorzystanie wszelkich materiałów również w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność i zastrzeżenia administratora

Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zawartość serwisu przed utratą. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, ani za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od administratora.

Administrator będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zakłócenia w usługach świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od administratora podmioty. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania tych usług.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania aplikacji świadczących usługi lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji swoich praw i obowiązków związanych z serwisem w części lub w całości osobom trzecim.

Reklamacje i przepisy końcowe

Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać korzystając z poczty elektronicznej, z osobistej strony WWW administratora znajdującej się w serwisie.

Administrator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 14 dni od ich przesłania.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Administrator każdorazowo powiadomi o nich Użytkowników drogą elektroniczną (e-mail).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2019 roku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczęło bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych usług serwisu internetowego www.cyfrowyfiskus.pl, zwanego dalej także serwisem, jest Business Dialog Iwona D. Bartczak z siedzibą w Warszawie, NIP 521-206-85-19. Serwisem administruje Iwona D. Bartczak (zwana dalej „Administratorem”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: kontakt@businessdialog.pl lub Business Dialog Iwona D.Bartczak ul. Stanisława Pyjasa 4/8, 00-710 Warszawa.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Pozyskujemy Państwa dane osobowe w celu wysyłania przez informacji o publikowanych materiałach publicystycznych i naukowych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, badania, konferencje oraz informacji na temat działalności ich partnerów i firm współpracujących itp. Działania te prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,

– osobom i podmiotom współpracującym i wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów i usług wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Użytkowników.