Projekt interpretacji ogólnej definicji transakcji kontrolowanej

Doradztwo Podatkowe WTS&Saja zwraca  uwagę na opublikowany projekt interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej z dnia 31 marca 2021 roku. Celem interpretacji jest wyjaśnienie, co należy rozumieć przez pojęcie transakcji kontrolowanej z uwagi m.in. na wątpliwości interpretacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do transakcji kapitałowych i transakcji na udziałach.

Projekt interpretacji przywołuje brzmienie definicji legalnej wyrażonej w art. 11a ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz w art. 23m ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 25 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej określanych łącznie jako „Ustawy”). Zgodnie z brzmieniem przepisów Ustaw, transakcja kontrolowana to identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań. W związku z powyższym, transakcje kontrolowane to zdarzenia, które:

·       stanowią działanie o charakterze gospodarczym,

 • zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań,

·       są identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron.

Poniżej prezentujemy kluczowe założenia zawarte w projekcie interpretacji ogólnej w odniesieniu do każdego z tych aspektów.

Działania o charakterze gospodarczym

 • Ustalając zakres znaczeniowy pojęcia „działania o charakterze gospodarczym”, należy posiłkować się rozumieniem pojęcia „działalność gospodarcza”.

·       „Działalność gospodarcza” jest wykonywana:

  • w celu zarobkowym (nastawienie na zysk, uzasadnienie majątkowe),
  • w ramach zorganizowanej struktury (ciągłość, częstotliwość, powtarzalność vs. jednorazowość),
  • w sposób niezależny (samodzielny).

·       Działanie o charakterze gospodarczym nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej lub nie jest następcze w stosunku do działalności gospodarczej. Niemniej działanie o charakterze gospodarczym wymaga istnienia ww. cech charakterystycznych (atrybutów), które definiują działalność gospodarczą.

 • Z perspektywy oceny, czy mamy do czynienia z transakcją kontrolowaną, istotna jest każdorazowa ocena danego działania / zachowania, w szczególności z uwzględnieniem celu przepisów o cenach transferowych.

Rzeczywiste zachowania stron

 • „Rzeczywiste zachowania stron” oznaczają zachowania rzeczywiste, dokonane przez strony a nie jedynie określone w umowach.
 • Przy ocenie rzeczywistego charakteru zachowań stron należy brać pod uwagę istnienie uzasadnionych przyczyn ekonomicznych określonego działania.

Warunki działań ustalone lub narzucone w wyniku powiązań

 • Aby można było mówić o transakcji kontrolowanej nie jest wystarczające, żeby działania o charakterze gospodarczym zostały dokonane przez podmioty powiązane. Konieczne jest, aby ich warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.
 • Warunki danej transakcji mogą zostać narzucone przez podmiot powiązany, który nie jest bezpośrednio stroną tej transakcji.

·       Jeżeli identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym są determinowane (kształtowane) przepisami prawa (w tym, gdy wynikają z wymaganej przepisami umowy między stronami, czy innych czynności prawnych lub faktycznych), to nie jest spełniona przesłanka, aby warunki podejmowanych działań (np. na poziomie spółka – wspólnik) były ustalone lub narzucone w wyniku powiązań (strony nie mają obiektywnie wpływu na podejmowane działania).

Zdarzenia niestanowiące transakcji kontrolowanej według projektu interpretacji ogólnej

W projekcie interpretacji ogólnej podano także przykłady transakcji, które nie będą stanowiły transakcji kontrolowanej tj.: wypłaty dywidendywypłata zysku przez spółkę niebędącą osobą prawną na rzecz jej wspólników oraz dopłaty.