Prawo pracy o opiece nad dziećmi. Zasiłek opiekuńczy

Zaczynamy publikować ekspertyzy prawne, przygotowane przez prawników i doradców podatkowych z Kancelarii będących Partnerami Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Poniżej pierwsza porcja z Kancelarii NGL Legal  https://www.ngllegal.com/pl/

Zasiłek opiekuńczy

Pracownicy

W sytuacji zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko pracownika uczęszcza, pracownik może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres nie dłuższy niż 14 dni.

W praktyce oznacza to, że zasiłek przysługuje jeśli pracownik będzie osobiście sprawował opiekę nad dzieckiem. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje wówczas, gdy poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy opieka jest sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. O tym, że nie ma domownika mogącego zapewnić opiekę, ubezpieczony stwierdza w oświadczeniu.

Do skorzystania z zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica (wzór dostępny na stronie ZUS) i Z-15. Pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80%podstawy wymiaru zasiłku.

Zgodnie ze specustawą zasiłek opiekuńczy przysługuje na okres 14 dni. Po wyczerpaniu tego okresu pracownik może korzystać z okresu zasiłkowego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa w wymiarze do 60 dni.

Jeśli dziecko ma ukończone lat 8, ale nie ukończyło lat 14, zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy gdy jest chore, zasiłek przysługuje wtedy przez 60 dni.

Jeśli dziecko ma ukończone lat 14 zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko wtedy gdy jest chore, zasiłek przysługuje wtedy przez 14 dni.

Przebywanie dziecka na kwarantannie lub izolacji na podstawie decyzji inspektora sanitarnego jest traktowane na równi z chorobą dziecka.

Osoby na umowach zleceniach, i działalności gospodarczej

Prawo do zasiłku opiekuńczego mają wszystkie osoby ubezpieczone, dotyczy to zarówno osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, jak i dobrowolnie (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Jeśli osoby na kontraktach i zleceniach dobrowolnie zgłosiły się do ubezpieczenia chorobowego będą miały prawo do zasiłku opiekuńczego.

W chwili obecnej trwają prace nad zmianą specustawy.