Pracy zdalnej nie reguluje kodeks pracy. Warto przygotować regulamin

Zgodnie z art. 3 ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej
stałego wykonywania (praca zdalna).
Praca zdalna nie jest uregulowana w kodeksie pracy. Praca zdalna to nie telepraca, do której   stosuje się rozdział II b kodeksu pracy.
W konsekwencji pojawia się wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
wypadków przy pracy, sprzętu i kosztów jego utrzymania oraz bezpieczeństwa danych.
Dla uniknięcia problemów warto wprowadzić wewnętrzny regulamin wykonywania pracy zdalnej.
Regulamin powinien określać m.in.:
1. Jaka grupa pracowników może świadczyć pracę zdalnie
2. Kto i w jakim trybie podejmuje decyzję dotyczące polecenia wykonywania pracy zdalnej
3. Zasady potwierdzania obecności pracownika zdalnego
4. Sposób przekazywani rezultatów wykonywanej pracy
5. Zasady przekazywania informacji poufnych oraz ich przetwarzania
6. Zasady dotyczące BHP (wypadek przy pracy, odszkodowanie, itd)
7. Zasady dotyczące powierzenia sprzętu i pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem
pracy zdalnej (np. kosztów internetu czy wyposażenia stanowiska pracy)

Informacja od ekspertów kancelarii NGL Legal https://www.ngllegal.com/pl/ , współpracującej z Klubem Dyrektorów Finansowych „Dialog” .

Więcej wskazówek na temat prawidłowego zorganizowania pracy zdalnej i regulaminu w serwisie dyrektorów Business Dialog https://businessdialog.pl/artykuly/praca-zdalna-nie-jest-regulowana-w-kodeksie-pracy