PODATKI – przegląd propozycji z projektu ustawy o zmianie ustawy COVID-19

PODATKI – przegląd propozycji z projektu ustawy o zmianie ustawy COVID-19

Ustawa o PIT

 • Możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty z 2020 r. (nie więcej niż o kwotę 5 mln PLN) dochodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, poprzez złożenie korekty deklaracji za ten okres, gdy:

1)         ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

2)         uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są uwzględniane przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Strata nierozliczona podlega odliczeniu na zasadach ogólnych (art. 9 ust. 3 ustawy o PIT).

 • Zwalnia się od podatku otrzymane w 2020 r. przez podatników prowadzących działalność gospodarczą przychody z tytułu:

1)     wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy pomocowej w zw. z COVID-19,

2)     dopłat do oprocentowania kredytów  przyznanych na podstawie ustawy pomocowej w zw. z COVID-19.

 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych wymienionym w niej podmiotom.
 • Przesunięcie płatności pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego do 1 czerwca 2020 r., gdy podatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (analogiczne zastosowanie do płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiści (art. 13 ust. 8 ustawy o PIT) oraz z tytułu praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT), jeżeli mają do nich zastosowanie KUP przewidziane dla twórców (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT).
 • Przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy spełnione są określone w ustawie warunki w tym związane z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19).
 • Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o zobowiązania nieuregulowane w rozumieniu art. 44 ust. 17 pkt 2 i ust. 23 ustawy o PT pomimo upływu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty (gdy spełnione są określone w ustawie warunki w tym związane z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19).
 • Mali podatnicy, którzy w 2020 r. wybraki uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne ekonomiczne konsekwencje COVID-19. Zaliczki oblicza się wówczas na zasadach art. 44 ust. 3 albo ust. 3f ustawy o PIT.
 • Zwolnienie z podatku PIT świadczeń postojowych otrzymanych na podstawie specustawy.

Ustawa o CIT

 • Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1)         ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz

2)         uzyskali w roku podatkowym z pkt 1 przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 1

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej niż o 5 mln PLN, dochód uzyskany w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1.

Strata nierozliczona podlega odliczeniu na zasadach ogólnych (art. 7 ust. 5 ustawy o CIT).

 • Zwalnia się od podatku otrzymane w 2020 r. przez podatników przychody z tytułu:

1)     wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie pomocowej w zw. z COVID-19

2)     dopłat do oprocentowania kredytów  przyznanych na podstawie ustawy pomocowej w zw. z COVID-19.

 • Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych wymienionym w niej podmiotom.
 • Przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy spełnione są określone w ustawie warunki w tym związane z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19).
 • Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu o zobowiązania nieuregulowane w rozumieniu art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 ustawy o CIT pomimo upływu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty (gdy spełnione są określone w ustawie warunki w tym związane z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19).
 • Mali podatnicy, którzy w 2020 r. wybraki uproszczoną formę wpłacania zaliczek mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne ekonomiczne konsekwencje COVID-19. Zaliczki oblicza się wówczas na zasadach art. 25 ust. 1 ustawy o CIT.

VAT

 • Przesunięcie wejścia w życie JPK VDEK dla dużych podmiotów na 1.07.2020,
 • Przesunięcie wejścia w życie tzw. matrycy stawek VAT na 1.07.2020 r.

PCC

 • Zwolnienie z PCC umów pożyczki zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Podatki lokalne:

 • Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały za cześć 2020 r. zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, – dla grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 • Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, może przedłużyć, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

MDR – tylko krajowe schematy podatkowe

·       W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej innego niż schemat podatkowy transgraniczny, terminy, o których mowa w dziale IIIA rozdziale 11a tej Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

TP

·       Przedłużenie do 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i art. 11t ust. 1 ustawy o CIT w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed  dniem 31 grudnia 2019 r.

 

Ordynacja podatkowa:

 • Wydłużenie terminu na zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
 • W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie specustawy oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej przedłuża się o 3 miesiące. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia przedłużyć termin na wydanie interpretacji indywidualnej o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące.
 • Do decyzji o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu nie ustala się opłaty prolongacyjnej.
 • Organ podatkowy może zawiesić z urzędu albo na wniosek postępowanie lub kontrolę prowadzona w oparciu o §§ Ordynacji podatkowej oraz kontrolę celno – skarbową. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania. Organ doręcza to postanowienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie doręczenia postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania albo kontroli.
 • Dodatkowo Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zawiesić postępowania lub kontrole prowadzone w oparciu o §§ Ordynacji podatkowej oraz kontrolę celno – skarbową, określając zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okres, na który następuje zawieszenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
 • Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych, określając zakres terytorialny wstrzymania, grupy zobowiązanych, w stosunku do których postępowanie jest wstrzymywane oraz okres, na który następuje wstrzymanie.

·       W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od:

1)     obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej;

2)     dokonania czynności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy o KAS przez tego kontrolującego. W tym przypadku kontrolujący przekazuje naczelnikowi UCS informacje o przebiegu czynności kontrolnych.

 

Podatek od niektórych instytucji finansowych

·       Podatnicy, o których mowa w art. 4 pkt 1–4 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych, nie wliczają do podstawy opodatkowania, wartości aktywów wynikających z umów kredytu, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie specustawy do 31 sierpnia 2020 r.

 

Rachunkowość

·       W drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych mogą zostać określone inne terminy wypełniania w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości. Zwyczajne zgromadzenie wspólników oraz zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu.

 

Biopaliwa

 

 • Terminy sprawozdań, oświadczeń oraz raportów, o których mowa w art. 30 ust. 1, ust. 1b, ust. 2b, ust. 2e, ust. 3 i ust. 4a, art. 30b ust. 1, ust. 3 i ust. 7, art. 31 ust. 1, art. 31a oraz art. 31b ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych składanych za rok 2020, wydłuża się o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów określonych w przepisach dotychczasowych.

Inne

 • Termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. + opłaty należnej w zw. z przekształceniem przesunięty do  30.06.2020 r.
 • Wstrzymanie poboru opłat audiowizualnych oraz opłat abonamentowych (na warunkach zawartych w ustawie).
 • W ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wprowadza się możliwość uzyskania tzw. „tymczasowego profilu zaufanego”

CRBR

 • Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych przesunięty o 3 m-ce do 13.07.2020 r.

Przegląd przygotowany przez WTS Saja, partnera I edycji Cyfrowego Fiskusa , programu Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”