Pierwsze korekty w Polskim Ładzie

Poniżej streszczenie zmian w zakresie zasad pobierania i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obowiązujące od 8 stycznia 2022 r. wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 • Płatnicy dokonujący obliczenia zaliczek na podatek PIT od przychodów w wysokości do 12 800 zł miesięcznie zobowiązani są ustalić różnicę między kwotami zaliczek obliczonymi wg nowego stanu prawnego a kwotami zaliczek obliczonymi wg stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2021 roku i podjąć następujące działania w zależności od wyniku porównania:
  • jeżeli powstanie „nadwyżka” (tj. zaliczka obliczona wg nowych przepisów jest wyższa od zaliczki obliczonej wg przepisów z 2021 roku) – w takim przypadku płatnik zobowiązany jest pobrać i przekazać do urzędu skarbowego zaliczkę w niższej kwocie (bez powstałej nadwyżki), czyli w praktyce – w rozliczeniach miesięcznych płatnik zastosuje przepisy obowiązujące do końca 2021 roku,
  • jeżeli różnica jest ujemna (tj. zaliczka obliczona wg nowych przepisów jest niższa od zaliczki obliczonej wg przepisów z 2021 roku) – wówczas płatnik zobowiązany jest pobrać i przekazać do urzędu skarbowego poza zaliczką za dany miesiąc kwotę nadwyżek powstałych za wcześniejsze miesiące 2022 roku do wysokości tej ujemnej różnicy.
 • Jeżeli płatnik pobrał już zaliczkę za styczeń 2022 r. zgodnie z nowymi zasadami i nie przekazał jej jeszcze do urzędu skarbowego, zobowiązany jest zwrócić w/w nadwyżkę podatnikowi, o ile taka nadwyżka powstała.
 • Powyższe zasady mają zastosowanie do zaliczek na podatek PIT pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł:
  • ze stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
  • z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, dalej: ustawa o PIT),

przy czym limit 12 800 zł stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

 • Powyższych zasad nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik złoży płatnikowi na piśmie odpowiedni wniosek. Wniosek można złożyć tylko płatnikowi, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

 

 • Zwracamy uwagę na wątpliwości związane z treścią Rozporządzenia i trybem uregulowania w/w kwestii:
  • Zmiana zasad obliczania zaliczek powinna zostać uregulowana w drodze ustawy. W tym przypadku wydano jedynie Rozporządzenie.
  • Metoda opisana w Rozporządzeniu w praktyce nakłada na płatników obowiązek porównywania obciążeń PIT wg stanu prawnego 2021 i 2022 przez cały rok, co będzie prowadzić do istotnego zwiększenia nakładu pracy przy naliczaniu płac.
  • Zgodnie ze swoim tytułem i treścią, Rozporządzenie dotyczy „przedłużenia terminów poboru i przekazania” zaliczek na podatek PIT, a nie zaniechania poboru. Należy zatem oczekiwać, że nawet w przypadku pobierania zaliczek w trakcie 2022 roku według reguł obowiązujących w 2021 roku (tj. gdy powstanie opisana powyżej „nadwyżka”), i tak w kolejnych miesiącach lub najpóźniej w rozliczeniu rocznym pracownika za 2022 rok nastąpi urealnienie do aktualnego stanu prawnego, w praktyce – dopłata podatku ze środków podatnika.

Informacje uzyskane od Doradztwo Podatkowe WTS&Saja

List otwarty do Premiera RP Mateusza Morawieckiego podpisany przez prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych  https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7314