Obszerny przegląd zmian w regulacjach wobec firm i w postępowaniu organów, banków

Kancelaria WTS Saja, partner Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” w jednej z edycji programu Cyfrowy Fiskus http://www.cyfrowyfiskus.pl , przygotowała znakomite podsumowanie zmian w przepisach i trybie postępowania firm, banków, urzędów i organów oraz innych podmiotów okołobiznesowych w sprawach finansowych, formalnych, podatkowych, itd.

Oto przegląd zmian aktualny na 16.03.2020

1. Pakiet osłonowy

10 marca 2020 Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawiła pakiet rozwiązań, który zostanie ujęty w gospodarczej specustawie. W formie zamkniętego projektu zostanie on przedstawiony na początku tego tygodnia. Planowane rozwiązania wymienione zostały tutaj.

Pakiet osłonowy to zestaw propozycji zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenieniem się koronawiorusa. Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć:

 • ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
 • poprawy płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 • ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.   

Aktualnie trwają prace nad zmianami ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

Dokładne propozycje Ministerstwa Rozwoju dotyczą:

W zakresie odroczenia płatności:

 • ułatwiania rozliczenia VAT – przesunięcia wejścia w życie z 01.04. 2020 na  01.07.2020 r. nowego JPK,
 • ułatwienia w split payment,
 • przesunięcia do 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
 • wcześniejszych zwrotów VAT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
 • zniesienia opłaty prolongacyjnej,
 • zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenia dla MŚP i dużych firm

W zakresie poprawy płynności finansowej:

 • odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019),
 • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów – działania BGK,
 • udzielania pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu. Dnia 16.03.2020 Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie udzielania przez BGK gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP). Zmiany pozwolą od 17.03.2020 r. na objęcie gwarancjami do 80% kwoty kredytów oraz obniżą opłaty prowizyjne od takich gwarancji z obecnego poziomu 0,5% do 0%. Komunikat dostępny tutaj Jest to pierwsze z zapowiadanych uproszczeń w ramach pakietu osłonowego.
 • dopłata do oprocentowania kredytów  – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

W zakresie ochrony i wsparcia rynku pracy:

 • skrócenia – z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia  wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15%.
 • W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:
 • świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne
 • oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W zakresie zasiłków chorobowych i opiekuńczych:

 • Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności  gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.
 • Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

2. Ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości w oparciu o przepisy OP. Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Nadal jednak będą to decyzje uznaniowe. Ta informacje dostępna jest tutaj

3. Przesunięcie terminów wezwań i składania deklaracji.

W trakcie konferencji 13.03.2020 Premier Mateusz Morawiecki powiedział o „przesunięciu terminów różnych obowiązków administracyjnych, składania deklaracji podatkowych, różnych płatności np. podatek od nieruchomości, czy podatek od użytkowania wieczystego. Tak, żeby nie trzeba było wychodzić z domu do końca marca, żeby można było najlepiej zrobić to zdalnie”. Konferencja dostępna tutaj Premier dokładnie wspomina o tych planach 19:52. Na tą chwilę brak jest jednak jakichkolwiek aktów prawnych bądź informacji potwierdzających te zapowiedzi. Nie wiadomo też w jakiej formie miałyby zostać wprowadzone wspomniane ułatwienia.

Wg telefonicznych informacji – na tą chwilę pracownicy urzędów skarbowych nie dostali żadnych wytycznych w tym zakresie, i sami przesuwają w drodze postanowień doręczanych podatnikom nowe terminy zakończenia toczących się postępowań podatkowych.

4. Propozycje zgłaszane przez podatników

Do najistotniejszych propozycji należą:

 • zniesienia sankcji za niewywiązanie się z terminów,
 • zwolnienia dochodów z pracy zdalnej z PIT,
 • uwolnienia środków ze split paymetu,
 • zawieszenie wejścia w życie wszelkich ustaw w okresie vacatio legis, nakładających na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki,
 • zawieszenie zakazu handlu w niedzielę,
 • wszelkie propozycje usprawnienia prawa podatkowego są zgłaszane tutaj 

Wyżej wskazane rozwiązania są jednak jedynie propozycjami i nie wiadomo czy zostaną uwzględnione.

5. Urzędy

Zgodnie z komunikatem od 13 do 27 marca 2020 r. ograniczony został dostęp do urzędów skarbowych. Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że urzędy na tą chwilę nie zostały powiadomione o wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań mających na celu usprawnienie procedur administracyjnych.

6. Poczta Polska

Zgodnie z komunikatem Poczta Polska wprowadza zmiany w świadczonych usługach. Do najważniejszych należą:

 • wstrzymanie przyjmowania przesyłek do innych krajów w związku z zawieszeniem transportu lotniczego
 • przesyłki nadane z innych krajów będą dostarczane, jednak nie wyklucza się znacznych opóźnień;
 • przesyłki które obecnie są w transporcie w miarę możliwości dostarczane;
 • punkty obsługi klienta w Galeriach Handlowych będą nieczynne;
 • w dni robocze godziny pracy zostaną skrócone do 6 godzin dziennie. W wybrane dni urzędy pocztowe będą czynne w godzinach 14-20 lub zamiennie przez trzy godziny w sobotę. Godziny otwarcia poszczególnych oddziałów można sprawdzić tutaj
 • przesyłki nadawane za pośrednictwem firm kurierskich będą przekazywane, należy się jednak liczyć z opóźnieniami

7. Banki

Związek Banków Polskich w komunikacie wydanym 16.03.2020 zadeklarował pomoc poszkodowanym w formie:

 • odroczenia spłaty kolejnych rat na okres 3 miesięcy (maksymalny okres dopuszczony obowiązującymi przepisami) i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią
 • pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.
 • Zaprzestania pobierania opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem
 • ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta

Co warte nadmienienia ZBP nie ma uprawnień do wydawania wiążących poleceń bankom jednak można domniemywać, że zastosują się one do wskazanych rekomendacji.

Ponadto 16.03.2020 prezes banku centralnego Adam Glapiński poinformował, że będzie proponował Radzie Polityki Pieniężnej obniżenie stóp procentowych NBP co miałoby być kolejnym sposobem na złagodzenie skutków strat gospodarczych związanych z epidemią. Informacja dostępna tutaj oraz tutaj

Aktualny biuletyn informacyjny publikowany przez Kancelarię Premier

Wszystkie powyższe linki ze streszczenia:

https://www.biznes.gov.pl/pl/nowe-propozycje-nad-ktorymi-prace-zaczelo-ministerstwo-rozwoju-ktore-maja-wesprzec-firmy-dotkniete-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

https://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo/konferencja-nt-zamkniecia-granic.html

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/

https://www.podatki.gov.pl/glos-podatnika/

https://www.gov.pl/web/kas/e-usluga-zamiast-wizyty-w-urzedzie-skarbowym

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/oplacanie-skladek-zus/jak-oplacac-skladki-zus#9

http://www.poczta-polska.pl/zmiany-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-zagrozenia-epidemicznego/

http://placowki.poczta-polska.pl/

https://www.premier.gov.pl/komunikaty-cir.html

https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-z-pomoca-dla-msp

https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki

 

Dodatkowe mniej istotne artykuły:

https://gratka.pl/blog/bez-kategorii/ze-wzgledu-na-koronawirus-deklaracje-podatkowe-mozna-zlozyc-pozniej/88284/

https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/koronawirus-specustawa-gospodarcza-rzad-przedstawil-zalozenia/nq1b78y

https://www.pitax.pl/wiedza/aktualnosci/rzad-szykuje-pakiet-oslonowy-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem/

https://strefabiznesu.pl/koronawirus-16032020-r-splacasz-kredyt-i-boisz-sie-ze-przez-pandemie-i-kwarantanne-nie-bedziesz-mial-na-splate-bank-pomoze-jak/ar/c3-14854749

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Glapinski-Bede-proponowal-RPP-obnizenie-stop-procentowych-NBP-7839218.html

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/stopy-procentowe-szef-nbp-chce-ich-obnizenia/rj4ycyq