Nowa definicja zarządu

W pierwszej  wersji Polskiego Ładu za polskiego rezydenta podatkowego, podlegającego opodatkowaniu w Polsce od całości uzyskiwanych dochodów, miał być uznany nie tylko podmiot mający na terytorium Polski swoją siedzibę, ale również podmiot zagraniczny którego członkiem organu zarządzającego lub kontrolnego będzie rezydent Polski.

W uchwalonych przez Sejm zmianach w zakresie Polskiego Ładu  zmieniono tę definicję. Podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi gdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika, np. na podstawie:

  1. umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego dokumentu regulujących założenie lub funkcjonowanie tego podatnika, lub
  2. udzielonych pełnomocnictw, lub
  3. powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Ta definicja jest w projekcie Polskiego Ładu, który został przyjęty przez Sejm.