Najważniejsze ryzyka oszustw w czasach covid-19. Na czym skoncentrują się biegli rewidenci?

Polska Agencja Nadzoru Audytowego zwraca uwagę biegłych rewidentów na ryzyko oszustw w czasach covid-19 . Są to następujące ryzyka:

 • zawyżanie przychodów,
 • przesłanki obniżenia wartości aktywów oraz konieczność utworzenia rezerw,
 • manipulacje wysokością szacunków ujmowanych w księgach rachunkowych,
 • restrukturyzacja i celowe „topienie” trudnych kosztów,
 • kapitalizacja i nieprawidłowe aktywowanie kosztów,
 • niepełne ujawnienia,
 • manipulowanie wysokością marży,
 • zaburzenia systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych.

PANA zwraca także uwagę na te aspekty kontroli wewnętrznej, które w kontekście sprawozdawczości finansowej są obecnie narażone na największe ryzyko nadużyć:

 • ogólny nadzór zarządu nad systemem kontroli wewnętrznej,
 • kontrolę kierownictwa w kontekście szacunków ujmowanych w księgach rachunkowych,
 • weryfikację przebiegu transakcji biznesowych,
 • płatności gotówkowe,
 • automatyczne mechanizmy kontrolne,
 • efektywność procesów zleconych na zewnątrz organizacji,
 • zasady dostępu do systemów IT,
 • zmiany zarządu i kluczowych pracowników,
 • infrastrukturę do pracy zdalnej,
 • metody pomiaru ryzyka w działalności gospodarczej,
 • bieżące procesy monitoringu,
 • ryzyka związane z pracownikami,
 • komunikację,
 • sposoby testowania efektywności kontroli wewnętrznej.

Pełny tekst opracowania Ryzyko Oszustw wg PANA