Korekty cen transferowych – projekt MF. Kontrole według informacji KAS

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że wykryte nieprawidłowości najczęściej dotyczą: korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (ponad 33%), restrukturyzacji działalności gospodarczej (20%), sprzedaży towarów (18%) i usług 15%).
Pomimo kryzysu gospodarczego oraz ograniczeń związanych z pandemią, rośnie liczba kontroli z zakresu cen transferowych. Zgodnie z publikowanymi przez Ministerstwo Finansów danymi, w I półroczu 2020 roku do objęcia czynnościami kontrolnymi wytypowane zostały 102 podmioty (w całym 2019 roku było ich 175, a w 2018 –  166 podmiotów).
„Analizując statystyki kontroli, trudno jest się oprzeć wrażeniu, że ceny transferowe nadal traktowane są przez organy podatkowe jako główne narzędzie przeprowadzania optymalizacji podatkowych” – mówi zauważa Anna Kubicz z kancelarii LTCA https://ltca.pl/, partnera Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” .

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych (dalej: Projekt). Projekt odnosi się do przepisów dotyczących zasad dokonywania korekty cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. (tj. art. 11e ustawy o CIT i art. 23q ustawy o PIT).

Poniżej  najważniejsze informacje zawarte w Projekcie wybrane przez ekspertów WTS Saja:

  • Celem korekty cen transferowych jest dostosowanie ceny transferowej za dany okres (np. kwartał, półrocze, rok) do wysokości zgodnej z zasadą ceny rynkowej. Korekta cen transferowych powinna zostać, co do zasady, dokonana przed złożeniem zeznania rocznego za dany rok i powinna obejmować okres nie dłuższy niż jeden rok podatkowy.
  • Nie stanowią korekty cen transferowych korekty wynikające m.in. ze zmiany zakresu dostaw, zwrotu towaru, reklamacji, rabatów i upustów.
  • Korekta cen transferowych jest korektą retrospektywną, co oznacza, iż koryguje cenę transferową za okres przeszły. Korekty cen transferowych nie obejmują zatem zmiany cen transferowych na potrzeby transakcji realizowanych w kolejnych okresach rozliczeniowych (np. aktualizacji cenników na kolejny miesiąc, kwartał, rok).
  • Ocena, czy określona korekta stanowi korektę cen transferowych, nie powinna być determinowana formą dokumentu, tylko jej istotą ekonomiczną. Powyższe oznacza, że korekta może być udokumentowana zarówno fakturą korygującą, zbiorczą fakturą korygującą, jak i notą księgową.
  • Korekty cen transferowych można dokonać jedynie w odniesieniu do transakcji, które pierwotnie zostały zawarte zgodnie z zasadą ceny rynkowej. Powyższe oznacza, że już na etapie zawierania transakcji kontrolowanej podmioty powiązane powinny ocenić – zgodnie z najlepszą wiedzą (w szczególności z wykorzystaniem dostępnych danych porównawczych) – czy na takie warunki transakcji kontrolowanej umówiłyby się podmioty niepowiązane. Potwierdzeniem dokonania takiej oceny mogą być np. umowa z podmiotem powiązanym zawierająca szczegółowe zasady ustalania cen transferowych, polityka cen transferowych, analiza porównawcza albo analiza zgodności.
  • Korekty cen transferowych dokonuje się w następstwie zmiany istotnych okoliczności mających wpływ na warunki transakcji lub gdy znane są faktycznie poniesione koszty lub uzyskane przychody. Pierwszy przypadek może wystąpić np. w sytuacji zmiany rynkowych cen podstawowych surowców lub materiałów, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, wahania popytu i podaży. Drugi przypadek odnosi się do modeli, w których cenę transferową w trakcie roku kalkuluje się na podstawie danych budżetowanych.
  • W przypadku korekt cen transferowych zmniejszających dochód podatnika, podatnik powinien posiadać oświadczenie podmiotu powiązanego, że ten podmiot dokonał korekty w takiej samej wysokości. Przepisy ustawy o CIT nie określają formy oświadczenia podmiotu powiązanego, jednakże przyjmuje się, że oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej.

Projekt objaśnień był przedmiotem dyskusji w trakcie X Forum Cen Transferowych. Zgłoszono szereg konstruktywnych wniosków i mamy nadzieję, że zostaną one uwzględnione przy opracowaniu ostatecznych objaśnień.

Pełną treść  jest tutaj

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-korekty-cen-transferowych/