Dobra praktyka w przypadku konfliktu interesów służbowych i prywatnych

W ciągu kilku ostatnich tygodni znowu mocno wybrzmiał – na spotkaniach i w publicystyce naszego środowiska – temat relacji na najwyższych szczeblach korporacyjnych hierarchii, szczególnie między właścicielem a członkami zarządu czy między prezesem a menedżerami ścisłego kierownictwa. Menedżerowie nie dają prawa właścicielom – czy to prywatnym czy funduszom – do zawłaszczania ich czasu i aktywności poza godzinami pracy (niekonkurencyjnej do biznesu pracodawcy), a właściciele obawiają się, że menedżerowie nie będą dostatecznie skupiać się na sprawach firmy, jeśli zainwestują w startup czy zaangażują się w pracę akademicką.

Pojawia się także ryzyko konfliktu interesów, choć akurat to może dotyczyć każdego pracownika. Konflikt interesów jest to wzajemne przenikanie się interesów własnych i służbowych, a najczęściej dzieje się, gdy jedna ze stron zaspokaja swoje potrzeby kosztem drugiej strony.

Przykładem takiego konfliktu jest odpłatne świadczenie usług przez pracownika na rzecz innych podmiotów niż jego firma w obszarach pokrywających się z zakresem obowiązków pracownika lub działalnością firmy.

Przypadek 1

Klient proponuje pracownikowi wykonanie usługi za pieniądze – jest możliwe, gdy firma wystawia fakturę i rozlicza się wewnętrznie z pracownikiem. Każdorazowo wymaga to zgody trzech stron (klient, firma i pracownik).

Przypadek 2

Pracownik prowadzi odpłatnie wykłady na uczelni – możliwe za zgodą firmy. Jeśli występuje w godzinach pracy, to firma fakturuje lub pracownik bierze urlop. Jeżeli poza godzinami pracy, to pobieranie wynagrodzenia zewnętrznego jest akceptowane.

Przypadek 3

Jeżeli pracownik wspiera kolegów/znajomych świadcząc usługę powiązaną z ofertą firmy (ale nie dotyczy ona prowadzonych projektów w firmie), każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy.

Podsumowanie

  1. Działania realizowane pro bono są jak najbardziej w porządku.
  2. Działania odpłatne, których genezą jest praca w firmie, każdorazowo powinny być zgłaszane do analizy potencjalnego konfliktu interesów.
  3. W ramach prywatnej działalności gospodarczej działania komercyjne z klientami firmy, związane z kompetencjami nabytymi w firmie nie powinny mieć miejsca.
  4. Pozostałe działania w ramach dodatkowych przychodów w związku z pracą w firmie mogą być wykonywane, pod warunkiem uzyskania zgodny wg scenariuszy

– Biorę urlop w firmie i biorę pieniądze

– Nie biorę urlopu i oddaję pieniądze firmie

W firmie powinien być wyspecjalizowany bezstronny zespół specjalistów do rozpatrywania sytuacji potencjalnie generujących konflikt.

To opis praktyk w firmie jednego z uczestników Klubu. Chętnie opublikujemy inne przykłady – z nazwą firmy albo anonimowo.