Unikanie podwójnego opodatkowania

Są ważne zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania („UPO”) zawartych przez Polskę z Holandią, Maltą i Niemcami. Poniżej prezentujemy przegląd najistotniejszych modyfikacji:

·       Zmiany w UPO z Holandią:

o   zmiany w definicji zakładu podatkowego mające na celu wyeliminowanie nadużywania wyłączeń dotyczących działalności przygotowawczej lub pomocniczej, podziału jednej umowy na kilka umów/działalności oraz zmiany w definicji zależnego agenta,

o   doprecyzowanie zasad opodatkowania tzw. zakładu podatkowego,

o   wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej,

o   opodatkowanie podmiotów transparentnych podatkowo,

o   wprowadzenie klauzuli Principle Purpose Test, czyli swego rodzaju klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Zmiany w UPO z Holandią będą stosowane od 1 stycznia 2023 roku lub od roku podatkowego rozpoczynającego się w 2023 r.

·       Zmiany w UPO z Maltą:

o   rozszerzenie definicji dywidendy,

o   obniżenie stawki podatku dla odsetek z 5% na 4% dla odbiorcy będącego rzeczywistym właścicielem odsetek,

o   opodatkowanie usług technicznych czyli z uwzględnieniem pewnych wyjątków przewidzianych w UPO, płatności w związku z jakimikolwiek usługami o charakterze zarządczym lub doradczym, na zasadach analogicznych jak dla należności licencyjnych,

o   doprecyzowanie treści klauzuli nieruchomościowej,

o   zmiany w zasadach opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów,

o   modyfikacja metody unikania podwójnego opodatkowania.

Zmiany w UPO z Maltą będą stosowane od 1 stycznia 2023 roku lub od roku podatkowego rozpoczynającego się w 2023 r.

·       Zmiany w UPO z Niemcami:

o   Polska i Niemcy podpisały wypowiedzenie dodatkowego porozumienia w sprawie opodatkowania pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników transgranicznych w czasie pandemii COVID-19.

o   Na podstawie porozumienia, praca wykonywana zdalnie przez pracownika z jednego państwa na rzecz pracodawcy z drugiego państwa była uznawana dla celów podatkowych za pracę wykonywaną w państwie, w którym pracownik zwykle wykonywałby pracę, gdyby nie podjęto działań antykryzysowych. Przyjmowano zatem fikcję pobytu i pracy w drugim państwie, pod warunkiem że praca zdalna była uwarunkowana pandemią COVID-19.

o   Strony ustaliły, że porozumienie ma zastosowanie wyłącznie do okresu od 11 marca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. przy ustalaniu obowiązków podatkowych osób fizycznych ponownie stosuje się zasady ogólne wynikające z UPO z Niemcami.

Informacje za firmą Doradztwo Podatkowe WTS&Saja.