Konsekwencje podatkowe i inne odwołania stanu epidemii w Polsce

9 maja 2022 r. opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie odwołania stanu epidemii i w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.

Skutkiem tego będzie zniesienie bądź ograniczenie części preferencji/ulg podatkowych związanych z sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2, które zostały wprowadzone w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, m.in. na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z końcem miesiąca, w którym odwołano stan epidemii (tj. z końcem maja 2022 r.) przestaną obowiązywać następujące regulacje:

  • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (art. 52pa ustawy o PIT i art. 38ha ustawy o CIT),

·       możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazywanych na cele związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 (art. 52n ustawy o PIT i art. 38g ustawy o CIT),

·       prawo do niezaliczenia otrzymanych darowizn związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-19 jako przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń (art. 52x ustawy o PIT i art. 38p ustawy o CIT),

·       prawo do stosowania 5% stawki podatku dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania skutkom COVID-19, przy czym podatnicy PIT będą mieli prawo do korzystania z tego rozwiązania do końca 2022 r. (art. 52u ustawy o PIT i art. 38m ustawy o CIT),

·       prawo do odliczenia od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową (B+R), której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 (art. 52t ustawy o PIT i art. 38l ustawy o CIT),

  • prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 52s ustawy o PIT i art. 38k ustawy o CIT).

Ponadto z końcem roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii (tj. z końcem 2022 r.) przestanie obowiązywać:

  • w zakresie tzw. „ulgi na złe długi” – możliwość wyłączenia pod określonymi warunkami (negatywne konsekwencje COVID-19/spadek przychodów) konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań (art. 52q i art. 52w ustawy o PIT oraz art. 38i i art. 38o ustawy o CIT),
  • podwyższenie niektórych limitów zwolnień PIT (art. 52l ustawy o PIT).

Część preferencji przewidzianych w ustawach z zakresu prawa podatkowego, pomimo odwołania stanu epidemii, w dalszym ciągu będzie miała zastosowanie w związku z obowiązywaniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym, niezależnie od wprowadzonych zmian, w dalszym ciągu będą obowiązywały przepisy w zakresie:

·       biegu terminów dotyczących krajowych schematów podatkowych (MDR) – terminy związane z krajowymi schematami podatkowymi nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 31y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej: ustawa o COVID-19),

·       przedłużonego okresu ważności certyfikatów rezydencji:

o   niezawierających okresu ważności, w odniesieniu do których okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

o   obejmujących 2019 r. lub 2020 r. wraz z oświadczeniem podatnika co do aktualności danych w nich zawartych,

a także możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych (art. 31ya ustawy o COVID-19),

  • przedłużenia do 14 dni od dnia zlecenia przelewu terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (art. 15zzn ustawy o COVID-19).

W przypadku złożonych i nierozpatrzonych jeszcze wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, trzymiesięczny termin do wydania interpretacji indywidualnych w dalszym ciągu pozostaje przedłużony o kolejne 3 miesiące (art. 31g ustawy o COVID-19). Przedłużenie terminów obowiązuje bowiem do dnia odwołania stanu epidemii (co nastąpi z dniem 16 maja 2022 r.) i stanu zagrożenia epidemicznego (co jeszcze nie nastąpiło).

Informacje za Doradztwo Podatkowe WTS&Saja.